Prof.Dr.Hüseyin YALÇIN

Jeoloji Yüksek Mühendisi
C.Ü.Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mineraloji-Petrografi ABD

Ana Sayfa

Bireysel

Öğrenim Burslar Deneyim Üyelikler İlgiler Yayınlar Atıflar

Sınavlar

Dersler

DENEYİM

f1
 
DENEYİM    

A) Mesleksel Deneyim

 

 

ÜNVAN

KURUM/KURULUŞ

YILI

Jeoloji Mühendisi

Etibank

01.05.1981-01.10.1981

Asistan / Araş.Gör.

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

01.10.1981-22.06.1988

Öğretim Üyesi

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

22.06.1988-

 

 

 

 

 

B) Yönetsel Görevler

 

 

YÖNETİM GÖREVİ

KURUM/KURULUŞ

YILI

Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

15.10.2007-

Yetkili Kurulu Başkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

01.01.2008-

Rektör Danışmanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

17.02.2006-06.08.2008

Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

Cumhuriyet Üniversitesi

02.01.2006-16.10.2007

Rektör Yardımcılığı

Cumhuriyet Üniversitesi

18.09.2000-22.10.2002

Sivas Meslek Yüksek Okulu Müdür V.

Cumhuriyet Üniversitesi

05.12.2001-14.03.2002

İktisadi ve İdari Bilimler Dekan V.

Cumhuriyet Üniversitesi

06.01.2001-30.03.2001

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V

Cumhuriyet Üniversitesi

01.10.2000-20.12.2000

Şarkışla Meslek Yüksek Okulu Müdürü

Cumhuriyet Üniversitesi

15.09.1999-18.09.2000

 

   

 

C) Laboratuvar Sorumluluğu  

 

LABORATUVAR

KURUM/KURULUŞ

YILI

İnce-kesit

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

1988-

Kırma-Öğütme-Eleme

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

1988-

Kil Ayırma

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

1988-

MİPJAL (XRD, AAS, UV-VIS, XRF)

Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Müh.Böl.

1990-

 

     
D) Tez Danışmanlığı

 

a) Yüksek Lisans 

1. Bozkaya, Ö., 1991. Hekimhan güneyi (KB Malatya) Üst Kretase-Tersiyer yaşlı sedimanter istifin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 227 s (yayımlanmamış).

2. Uçurum, A., 1992. Hasançelebi kuzeyinin (Kuzeybatı Malatya) jeolojisi ve volkanitlerin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 124 s (yayımlanmamış).

3. Karslı, Ş., 1996. Dodurga (Çorum) yöresi kömürlü Miyosen çökellerinin kil mineralojisi. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 81 s (yayımlanmamış).

4. Çerikcioğlu, B., 1997. Yıldızeli-Akdağmadeni arasındaki (Yavu çevresi) volkanik ve volkanosedimanter kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 121 s (yayımlanmamış).

5. Gümüşer, G., 1997. Kelkit Vadisi Kuzeyi (Reşadiye-Yazıcık-Bereketli) bentonit yataklarının mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 85 s (yayımlanmamış).

6. Başıbüyük, Z., 2000. Malatya metamorfitlerinin (Yeşilyurt güneydoğusu) mineralojik-petrografik incelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 68 s (yayımlanmamış).

7. Tetiker, S., 2003. Sivas-Kangal havzası Kalburçayırı kömür yatağının inorganik mineralojisi ve jeokimyası. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 60 s (yayımlanmamış).

8. Erdoğan, D., 2004. Malatya Havzası’nın Yazıhan kesimindeki Miyosen yaşlı kömürlü kayaçların mineralojik-petrografik ve jeokimyasal İncelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 72 s (yayımlanmamış).

9. Karayel, A., 2005. İmranlı-Şuşehri Çevresindeki Serpantinitlerde ve Gölsel Havzalarda Mg-mineral Oluşumlarının Mineralojik-Petrografik İncelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 91 s (yayımlanmamış).

10. Hozatlıoğlu, D., 2007. Kuluncak (Malatya) Yöresi Flogopit Oluşumlarının Mineralojisi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi, 113 s.

11. Yeşildağ, H., 2008. Yıldızeli (Sivas) Flogopit Oluşumlarının Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Yüksek Mühendislik Tezi (devam ediyor).

12. Bakırtaş, İ., 2009. Divriği (Sivas) Flogopit Oluşumlarının Mineralojik-Petrografik ve Jeokimyasal İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: M-348 (devam ediyor).

 

b) Doktora

1. Bozkaya Ö., 1995. Doğu Toroslardaki (Sarız-Tufanbeyli-Saimbeyli yöreleri) sedimanter ve çok düşük dereceli metasedimanter kayaçların mineralojisi ve jeokimyası. C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Doktora Tezi, 334 s (yayımlanmamış).

2. Başıbüyük, Z., 2005. Eosen volkaniklerinin hidrotermal alterasyon mineralojisi-petrografisi ve jeokimyası: Zara-İmranlı-Suşehri-Şerefiye Dörtgeni’nden bir örnek (Sivas Kuzeydoğusu, İç-Doğu Anadolu, Türkiye). C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Sivas, Doktora Tezi (devam ediyor).

3. Tetiker, S., 2009. Batı-orta pontidler’deki (Balıkesir, Bursa ve Tokat yöreleri) Karakaya Karmaşığı birimlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No: M-301, 396 s.

 

DERECE

SAYI

KURUM/KURULUŞ

YILI

Yüksek Lisans

Tamamlanan (10 öğrenci)

Devam eden (2 öğrenci)

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-

Doktora

Tamamlanan (3 öğrenci)

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-

 

 

     
E) Yayın İnceleme  

 

EDİTÖRLÜK

ADI

KURUM/KURULUŞ

YILI

IV.Ulusal Kil Sempozyumu Bildiriler Kitabı (D.Boztuğ ile)

Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi

1989

C.Ü.Mühendislik Fakültesi Seri-A Yerbilmleri Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

1998-2002

YAYIN KURULU ÜYELİĞİ

Fourth Mediterranean Clay Meeting

Turkish National Committee of Clay Sciences

2006

C.Ü.Mühendislik Fakültesi Seri-A Yerbilmleri Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

1988-2002

H.Ü.Yerbilmleri Dergisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

1996-2005

Türkiye Jeoloji Bülteni

Jeoloji Mühendisleri Odası

1995-

Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Kitapları

Jeoloji Mühendisleri Odası

1995-

Ulusal Kil Sempozyumları Bildiri Kitapları

Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi

1989-

Kil Bilimi ve Teknoloji Dergisi

İTÜ Kil Grubu

2007-

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

 

2008-

BİLİMSEL HAKEMLİK

Pakistan Journal of Scientific and Industrial Research

Pakistan Scientific Information Centre

2002-

South African Journal of Animal Science

South African Society for Animal Science

2005-

Clays and Clay Minerals

The Clay Minerals Society

2006-

Applied Clay Science

The Clay Minerals Society

2007-

Journal of African Earth Sciences

Geological Society of Africa

2008-

Journal of Asian Earth Sciences

Pergamon

2008-

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Osmangazi Üniversitesi

2005-

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Selçuk Üniversitesi

2007-

Geosound Yerbilimleri

Çukurova Üniversitesi

2007-

II. Tıbbi Jeoloji sempozyumu

MTA

2007-

Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Fırat Üniversitesi

2007-

 

     
F) Dersler  

 

DERECE

DERSİN ADI

KURUM/KURULUŞ

YILI

Lisans

ÇevreMühendisliğine Giriş

C.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

1989-1990

Genel Mineraloji

C.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

1988-

Özel Mineraloji

1988-

Optik Mineraloji

1988-1995

Sedimanter Petrografi

1990-1995

Magmatik Petrografi

1990-1991

Petrografi

C.Ü. Maden Mühendisliği Bölümü,

Divriği Meslek Y.O.

1988-1995

Malzeme Analiz Teknikleri

C.Ü. Malzeme ve Metalurji

Mühendisliği Bölümü

2005-2006

Yüksek Lisans

Kil Mineralojisi

C.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü

1988-

Kil Jeolojisi

1988-

Jeolojik Malzemenin

X-ışınları Difraksiyonu

1988-

Yüzey Jeokimyası

1988-1993

Volkanoloji

1993-

Volkanik Kayaçların Petrolojisi

1993-

Jeolojide Bilgisayar Uygulamaları

2002-

Doktora

Zeolit Mineralojisi

1993-

Zeolit Jeolojisi

1993-

Jeolojik Malzemenin Analiz

Teknikleri

2002-

  

     
G) Uzmanlık Alanı  

 

Temel Alan

Anabilim / Yan Bilim dalı

Uzmanlık Konusu

Yerbilimleri ve Mühendisliği

Mineraloji-Petrografi / Jeokimya, Tıbbi Jeoloji

Mineraller: Fillosilikat, Zeolit, Borat, Karbonat, Sülfat, Silis

 

Kayaçlar: Volkanik, Sedimanter, Düşük Dereceli Metamorfik

 

Aletsel Analiz: XRD, XRF, AAS, UV-VIS, DTA-TGA, SEM

 

 

     

1